Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

wyspian
7758 abc5
Reposted fromteijakool teijakool viamyzone myzone
wyspian
6235 f122
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamyzone myzone
wyspian
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii, to rzadkość.
— Słowem w sedno
wyspian
6034 a678
Reposted fromsaku saku viaszalony-virus szalony-virus

January 19 2018

wyspian
0655 66d7
Reposted fromtfu tfu viahighringo highringo
wyspian
5062 878f 500
Reposted fromhighringo highringo
wyspian
- Wiesz - zwierzył się Włóczykijowi – takie to jest miłe, jeśli chodzi o ciebie, że mało mówisz. Wydajesz się niesłychanie mądry, dlatego że się nie odzywasz.
— Tove Jansson
wyspian
wyspian
wyspian
7211 8c09 500
Reposted fromzvierz zvierz viabuf buf
wyspian
2749 6693 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via919 919
wyspian
Reposted fromFlau Flau via919 919

January 13 2018

wyspian
2848 f981 500
Gaza Strip
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaNeutrum Neutrum
wyspian
6359 3bd9
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorelh orelh
wyspian
6458 afaf
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain viaorelh orelh
wyspian
2984 ecee 500
Reposted fromtfu tfu viaorelh orelh
wyspian
5756 ce83 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
wyspian
6230 efd8 500
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence viaMousie Mousie
wyspian
5907 1d9f 500
Reposted fromSardion Sardion viandmyth ndmyth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl