Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

wyspian
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być
wyspian

May 21 2017

wyspian
wyspian
3224 2c19
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
wyspian
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
7622 8f41 500

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
wyspian
0541 9c9d 500
Reposted fromfungi fungi
wyspian
7351 fec5 500
Reposted fromxanth xanth viasilentmaciej silentmaciej
wyspian

May 14 2017

wyspian
1780 2a5d 500
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
8921 2581

Just Hungarian things

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin
wyspian
3802 5f4a
wyspian
6168 cbc2

May 07 2017

wyspian
8498 148f 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viastrzepy strzepy
wyspian
0909 2629
Reposted fromtfu tfu
wyspian
3248 adf9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasober sober
6599 3626

His wife wasn’t BREADY for that

Reposted frommyry myry viatfu tfu
4046 219a
Reposted fromextramegane extramegane viatfu tfu
wyspian
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl