Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

wyspian
1480 15ff
Reposted fromSzczurek Szczurek viasucznik sucznik
wyspian
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
wyspian

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
wyspian
3843 7d25 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasucznik sucznik
wyspian
8693 91bd 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viashampain shampain

May 15 2019

wyspian
8063 b028 500
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
wyspian
3629 bc7d
Reposted fromkiffer kiffer vianargle nargle

May 14 2019

wyspian
7326 185d
Reposted frompastainmy pastainmy viasucznik sucznik

May 12 2019

wyspian
4327 7f1d 500
Reposted from2017 2017 viasucznik sucznik
wyspian
7525 0a1e 500
16th century ring that unfolds into an astronomical sphere
Reposted from1911 1911 viasucznik sucznik
wyspian
3134 1094 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasucznik sucznik
wyspian
wyspian
9654 7d14 500
Shiba Inus
wyspian

May 10 2019

wyspian
Reposted fromFlau Flau
wyspian
3472 90aa 500
Reposted fromhekate hekate viacylonapplepie cylonapplepie
wyspian
wyspian
wyspian
Reposted fromDennkost Dennkost viaflosik flosik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl